• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • Posts found under: Szkolenia

   Dyslalia ankyloglosyjna- o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii. Rzeszów 17-18.VI.2017

   dyslalia ankylo zdjęcie

   Prowadząca:

   Prof. US dr hab. Barbara Ostapiuk

   Celem wykładów będzie zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.

   Tematyka:

   • Wielofunkcyjność języka i wielodyscyplinarne kryteria oceny jego ruchomości.

   • Literatura medyczna i logopedyczna wobec:

   • wędzidełka języka jako przyczyny ograniczenia ruchomości języka

   • usprawniania języka w ankyloglosji (ćwiczenia, chirurgiczne leczenie)

   • związku między ruchomością języka a sprawnością artykulacyjną.

   • Krytyczne omówienie narzędzi do badania sprawności narządów mowy w logopedii.

   • Własna propozycja badania i oceny ruchomości języka.

   • Własna propozycja oceny głoskowych realizacji fonemów i klasyfikacji wadliwej wymowy.

   • Wymowa osób z krótkim wędzidełkiem języka (zasób fonemów wadliwie realizowanych, cechy wadliwych realizacji, cechy kompensacyjnej artykulacji).

   • Efekty chirurgicznego leczenia ankyloglosji (frenotomia).

   • Chirurgiczno-logopedyczna terapia dyslalii ankyloglosyjnej – przygotowanie pacjenta (i opiekunów) do zabiegu na wędzidełku języka i do terapii kształtującej proste ( nieartykulacyjne) i złożone (artykulacyjne) ruchy języka.

   • Poprawa jakości wymowy w logopedycznym postępowaniu z zastosowaniem frenotomii.

   Czas i miejsce trwania szkolenia:

   RZESZÓW,  17-18 czerwca 2017, 16 godzin dydaktycznych- 2 dni

   Cena: 440 zł

   Zapisy i informacje:

   Katarzyna Żuraw

   tel. 600 216 982

   olsnienie-terapia@wp.pl

    

   Czytaj więcej...

   Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej. 27-28.V. 2017

   SZKOLENIE DLA LOGOPEDÓW, PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

    

   NOWY AKTUALNY  TERMIN SZKOLENIA  

   RZESZÓW 27-28 maja 2017

   INFORMACJE I ZAPISY

   adres e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

   telefon: 600 216 982 

   Opis szkolenia

   Rozwój funkcji ruchowych i słuchowych jest bezpośrednio powiązany z rozwojem mowy. Ich zaburzenia mogą w znaczny sposób wpływać na obniżenie sprawności komunikacyjnych i językowych.
   Logorytmika jest metodą usprawniającą narząd ruchu oraz funkcje psychomotoryczne poprzez wykorzystanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Doskonali również percepcję słuchową oraz sprawności związane z ekspresją mowy. Uwrażliwia na zjawiska prozodyczne.
   Może być stosowana w formie zajęć grupowych lub indywidualnych. Jest metodą przeznaczoną głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

   Założenia i cele szkolenia
   Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat roli ćwiczeń słuchowych, wokalnych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy i w terapii logopedycznej oraz nabędą umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Zapoznają się z metodyką prowadzenia zajęć logorytmicznych w zaburzeniach różnych funkcji związanych z mową: słuchowych, ruchowych, psychoruchowych. Zdobędą umiejętność właściwego doboru muzyki służącej stymulacji rozwoju mowy oraz stosowanej w terapii jej zaburzeń. Będą mieli możliwość obserwacji nagrań pacjentów prowadzonych metodą logorytmiki.

   Treści programowe
   Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
   Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych).
   Logorytmika jako forma kinezyterapii.
   Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych.
   Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej.
   Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki.
   Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej.
   Obserwacja i omówienie nagrań pacjentów uczestniczących w zajęciach logorytmicznych.
   Literatura
   Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno – motoryczna, Warszawa 1997,Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa, 1985 i wyd. kolejne, Kilińska – Ewertowska E., Logorytmika,Lublin 1978, Kilińska – Ewertowska E., Badania nad zastosowaniem ćwiczeń muzyczno-ruchowych w terapii dzieci z zaburzeniami mowy, Gdańsk 1981, Kilińska – Ewertowska E., Ćwiczenia logorytmiczne,Gdańsk 1993, Klöppel R., Vliex S., Rytmika w wychowaniu i terapii, Warszawa, 1995, Kowalska A., Metodyka kształtowania elementów prozodycznych w wypowiedziach dzieci z upośledzeniem słuchu, Lublin, 1989, Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca: zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej, Gdańsk 2001, Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Bydgoszcz 1999, Sloboda J. A., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki., Warszawa 2002, Smoczyńska – Nachtman U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu, Warszawa 1992, Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, Warszawa 1998, Wysocka M., Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Biuletyn Logopedyczny”, 1 (13) 2004, s. 17 – 22.

   Metody dydaktyczne
   metoda warsztatowa, dyskusja, metoda podająca, metoda przypadków, pokaz, film

   Osoba prowadząca

   dr Marta Wysockadoktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmiki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy, emisją głosu oraz techniką i estetyką mówienia.

   Wymagania czas trwania szkolenia – 16 godzin

   Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą wygodnych strojów i miękkiego obuwia lub skarpet

   maksymalna liczebność grupy – 15 osób

   CENA SZKOLENIA: 380 ZŁ

   W cenę wliczona jest przerwa kawowa.
   Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.
   Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty.

   Czytaj więcej...

   Podstawy ortodoncji dla logopedów- diagnozowanie i usprawnianie mowy osób z wadą zgryzu. RZESZÓW 1-2.IV.2017

    

   ortodoncja 2017

    

   TERMIN:  1-2 kwiecień 2017

   MIEJSCE SZKOLENIA: RZESZÓW

   Liczba godzin dydaktycznych: 16

   Osoba prowadząca:

   dr hab. Lilianna Konopska- adiunkt w  Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka zaburzeń wymowy, logopedyczna ocena jakości zaburzeń wymowy u osób z wadami zgryzu. Współpracuje naukowo z Katedrą i Kliniką Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

   Cele szkolenia:

   Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką ortodontyczną i związku ortodoncji z logopedią. Szczegółowe cele sprowadzają się do:

   -ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego,

   -zaznajomienia z charakterystyką zaburzeń zgryzowo-zębowych w obrębie narządu żucia,

   -zaznajomienia z zastosowaniem ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej diagnozie,

   -zaznajomienia z logopedycznym diagnozowaniem i usprawnianiem wymowy osób z wadą zgryzu,

   - profilaktyki wad zgryzu i wad wymowy.

   Treści programowe:

   1. Wprowadzenie do ortodoncji. Podstawowe pojęcia w ortodoncji. Cele i zadania ortopedii szczękowej.
   2. Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego (okres płodowy, zgryz w okresie noworodkowym i niemowlęcym, zgryz w uzębieniu mlecznym, zgryz w okresie uzębienia mieszanego, zgryz w uzębieniu stałym).
   3. Klasy Angle’a. Nagryz pionowy i poziomy. Zwarcie centralne.
   4. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
   5.  Etiologia zaburzeń w budowie i czynności zespołu twarzowo-szczękowego.
   6. Wady zgryzu – charakterystyka zaburzeń: podłużnych (wady dotylne i doprzednie),pionowych (zgryzy otwarte i głębokie),poprzecznych (zgryzy krzyżowe i przewieszone).
   7. Nieprawidłowości zębowe – zaburzenia dotyczące położenia, budowy, wielkości, liczby i tempa rozwoju zębów.
   8. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
   9. Związek wad zgryzu i wad wymowy w literaturze przedmiotu.
   10. Wspólne uwarunkowania wad zgryzu i wad wymowy.
   11. Zniekształcenia dźwiękowej formy wypowiedzi u osób z wadami zgryzu: występowanie wady wymowy u osób z wadami zgryzu,występowanie pozanormatywnych realizacji fonemów języka polskiego,występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wadliwych realizacjach polskich  fonemów spółgłoskowych,występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wymowie osób z wadą zgryzu.
   12. Usprawnianie logopedyczne osób z wadą wymowy i wadą zgryzu.

    

   INFORMACJE I ZAPISY:

   KATARZYNA ŻURAW TEL. 600 216 982, e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

   KOSZT SZKOLENIA: 450 zł

   Czytaj więcej...

   Rozszczepy wargi i/lub podniebienia- szkolenie Rzeszów 18-19 luty 2017

   rozszczepy wargi i podniebienia 2016 zdjęcie

   Wczesna interwencja, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia

   Wymiar godzin dydaktycznych: 16

   Termin realizacji: 18-19 luty 2017 r.

   Odbiorcy:

   Logopedzi

   Cel szkolenia:

   Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności związane z wielospecjalistycznym leczeniem dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń mowy od urodzenia.

   Program:

   1. Zagadnienia wstępne: występowanie rozszczepów podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego, etiologia, patogeneza, klasyfikacja rozszczepów.

   2. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.

   3. Przedoperacyjna opieka nad dzieckiem z rozszczepem podniebienia.

   4. Ogólne standardy leczenia ortodontycznego i chirurgicznego w przypadku wady rozszczepowej.

   5. Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej.

   • Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej”.
   • Zaburzenia tempa i rytmu rozwoju mowy.

   6. Standardowy model logopedycznej diagnozy dziecka z rozszczepem od urodzenia  (według  najnowszych standardów postępowania logopedycznego).

   7. Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem.

   • Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z rozszczepem
   • Dziecko w pierwszym roku życia
   • Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym

   8. Nosowanie i co dalej?

   9. Czynniki determinujące wyniki terapii.

   10. Rola logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu zespołowym dziecka z rozszczepem, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z foniatrą.

   11. Sylwetka psychologiczna dziecka z rozszczepem i jego rodziny.

   12. Dokumentacja leczenia zespołowego.

   Prowadząca: 

   prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

   Pracownik Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakładu Ortodoncji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

    

   Zgłoszenia przyjmujemy do 20.12.2016 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

   Cena  450 zł

   Informacja i zgłoszenia:

   tel. 600 216 982

   mail: olsnienie-terapia@wp.pl

   Czytaj więcej...

   Postępowanie logopedyczne w przypadku ORM-u. Rzeszów 2016

    ORM

   Zagadnienia:

   1. Oddziaływania logopedyczne z dziećmi, których mowa opóźnia się – teoria i praktyka.
   2. Schemat postępowania z dzieckiem niemówiącym około 2 r. ż..
   3. Znaczenie sprawności grafomotorycznej – zalecenia praktyczne.
   4. Studia przypadków –wnioski dla terapii.

    

   Odbiorcy: logopedzi-niezależnie od stażu pracy w zawodzie;

   Prowadząca:

   Dr Iwona Michalak-Widera, logopeda i pedagog specjalny z  ponad dwudziestoletnim stażem, wykładowca uniwersytecki, trener emisji głosu, autorka książek, artykułów, plakatów i ulotek z obszaru logopedii.

   Czas trwania szkolenia: 9 godzin

   Termin i miejsce szkolenia: RZESZÓW- termin zostanie podany po zebraniu min. 20 osobowej grupy

   Koszt szkolenia: 350 zł

   Informacje i zapisy:

   Katarzyna Żuraw

   tel. 600 216 982

   e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

    

   Czytaj więcej...

   Metody pracy logopedycznej w praktyce

   metodyka pracy logopedycznej

   Zagadnienia:

   1. Postępowanie logopedyczne w przypadku mowy bezdźwięcznej.
   2. Faza spoczynkowa języka, połykanie, oddychanie torem nosowym – wnioski dla terapii.
   3. Wszystko o rotacyzmie.
   4. Terapia głosek szeregu szumiących i  syczących.
   5. Oddziaływanie logopedyczne w kappacyzmie i gammacyzmie.

    

   Prowadząca:

   Dr Iwona Michalak-Widera, logopeda i pedagog specjalny z  ponad dwudziestoletnim stażem, wykładowca uniwersytecki, trener emisji głosu, autorka książek, artykułów, plakatów i ulotek z obszaru logopedii.

   Czas trwania szkolenia: 9 godzin

   Termin i miejsce szkolenia: RZESZÓW- termin zostanie podany po zebraniu min 20 osobowej grupy

   Koszt szkolenia: 350 zł

   Informacje i zapisy:

   Katarzyna Żuraw

   tel. 600 216 982

   e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

   Czytaj więcej...

   METODA WERBOTONALNA – szkolenie II MODUŁ, jesień 2015

   szkolenie werbo-tonalna

   Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej -część II

   jesień 2015 (po zebraniu min. 10 osobowej grupy)

   koszt 500 zł

    

   Prowadząca:

   dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, certyfikowany trener metody werbo-tonalnej )

    

   Cel szkolenia:

   Zapoznanie terapeutów z elementami metody werbo-tonalnej i wykorzystaniem jej w procesie  rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami: z wadą słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, z cechami autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy itp. Warsztat przeznaczony dla logopedów, rodziców dzieci niepełnosprawnych, pedagogów specjalnych.

   Program szkolenia cz. I:

   1. Historia powstania i założenia metody werbo-tonalnej.
   2. Zabawy fonacyjne z samogłoskami.
   3. Wywołanie samogłosek.
   4. Rytm muzyczny i rytm ciała w zakresie samogłosek u małych dzieci (0 – 1 r.ż.).
   5. Rytm muzyczny i rytm ciała w zakresie samogłosek u dzieci powyżej 2 roku życia.
   6. Wykorzystanie rytmu ciała w celu wywołania spółgłosek (p, b, m, l).
   7. Wykorzystanie rytmu muzycznego w celu utrwalania spółgłosek.
   8. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonych samogłosek i niektórych spółgłosek.

    

   Czas trwania i miejsce szkolenia:

   Rzeszów I część: 23-24.08.2014, II część: jesień 2015

   15 godzin dydaktycznych

   Koszt szkolenia:

   500 zł/I część

   Zapisy i informacje:

   Katarzyna Żuraw

   tel.  600 216 982

   olsnienie-terapia@wp.pl

    

    

   Czytaj więcej...

   Zaburzenia połykania- szkolenie ZREALIZOWANE


   zaburzenia-połykania

   Opis szkolenia:
   Przyczyną wielu zaburzeń artykulacji  jest niewłaściwa fizjologia połykania i oddychania.  W przypadkach pacjentów, u których współwystępują te dysfunkcje praca wyłącznie nad motoryką artykulacyjną znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia uzyskanie pożądanego efektu terapii. Efekt taki może zapewnić jedyniewłaściwa kompetencja logopedy umożliwiająca mu zdiagnozowanie zaburzeń połykania i oddychania i dobranie odpowiednich metod terapeutycznych eliminujących te dysfunkcje.

   Założenia i cele szkolenia

   Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat charakterystyki zaburzeń połykania i oddychania oraz ich wpływu na powstawanie zaburzeń artykulacji. Zdobędą umiejętność diagnozy i terapii rozwojowych zaburzeń połykania, zaburzeń oddychania oraz ich profilaktyki.

   Treści programowe

   1. Fizjologia połykania.

   2. Etiologia i charakterystyka zaburzeń połykania.

   3. Współwystępowanie zaburzeń połykania z zaburzeniami mowy.

   4. Wpływ zaburzeń połykania na powstawanie wad zgryzu i wad wymowy.

   5. Diagnostyka zaburzeń połykania i oddychania.

   6. Profilaktyka zaburzeń połykania i oddychania.

   7. Metody terapii zaburzeń połykania i oddychania.

   Metody dydaktyczne

   metoda warsztatowa, dyskusja, metoda podająca

   Osoba prowadząca

   dr Marta Wysocka-doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmiki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy, emisją głosu oraz techniką i estetyką mówienia.

   Czas trwania szkolenia: 1 dzień, ok. 8 godzin

   Rzeszów 17 maj 2014

   Cena: 250zł

   Zapisy i informacja:

   olsnienie-terapia@wp.pl

   Katarzyna Żuraw

   600 216 982

   Czytaj więcej...
  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl