• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • DoubleSidebars

   Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej. Rzeszów 24-25.II.2018 r.

   fonemy

   Prowadząca: 

   prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska- Pracownik Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytet Śląski w Katowicach.

    

   Program:

   1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
   2. Mity na temat dyslalii.
   3. Fonem a głoska.
   4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
   5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechniczne czynności prymarnych.
   6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.
   7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów: Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?  Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
    • Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
    • Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów. 
    • Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji wykorzystaniem meto  słuchowo-wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej
   8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.                                                                                               Ćwiczenia  praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
   9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego. Procedura a metoda i strategia. Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym. Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny? Analityczna i syntetyczna metoda wywoływania głosek.
   10. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
   11. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
   • Konstruowanie przedpola artykulacji.
   • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
   • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.
   • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.
   • Aktywizacja głoski w większej strukturze.
   • Polaryzacja głoski.
   • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

   Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

   Termin szkolenia: 24-25 lutego 2018 r., 18 godzin

   Miejsce szkolenia: Rzeszów

   Koszt szkolenia: 470 zł

   Informacje i zapisy:

   Katarzyna Żuraw

   tel. 600 216 982

   e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

    

    

   Czytaj więcej...

   Dyslalia ankyloglosyjna- o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii. Rzeszów 17-18.VI.2017

   dyslalia ankylo zdjęcie

   Prowadząca:

   Prof. US dr hab. Barbara Ostapiuk

   Celem wykładów będzie zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.

   Tematyka:

   • Wielofunkcyjność języka i wielodyscyplinarne kryteria oceny jego ruchomości.

   • Literatura medyczna i logopedyczna wobec:

   • wędzidełka języka jako przyczyny ograniczenia ruchomości języka

   • usprawniania języka w ankyloglosji (ćwiczenia, chirurgiczne leczenie)

   • związku między ruchomością języka a sprawnością artykulacyjną.

   • Krytyczne omówienie narzędzi do badania sprawności narządów mowy w logopedii.

   • Własna propozycja badania i oceny ruchomości języka.

   • Własna propozycja oceny głoskowych realizacji fonemów i klasyfikacji wadliwej wymowy.

   • Wymowa osób z krótkim wędzidełkiem języka (zasób fonemów wadliwie realizowanych, cechy wadliwych realizacji, cechy kompensacyjnej artykulacji).

   • Efekty chirurgicznego leczenia ankyloglosji (frenotomia).

   • Chirurgiczno-logopedyczna terapia dyslalii ankyloglosyjnej – przygotowanie pacjenta (i opiekunów) do zabiegu na wędzidełku języka i do terapii kształtującej proste ( nieartykulacyjne) i złożone (artykulacyjne) ruchy języka.

   • Poprawa jakości wymowy w logopedycznym postępowaniu z zastosowaniem frenotomii.

   Czas i miejsce trwania szkolenia:

   RZESZÓW,  17-18 czerwca 2017, 16 godzin dydaktycznych- 2 dni

   Cena: 440 zł

   Zapisy i informacje:

   Katarzyna Żuraw

   tel. 600 216 982

   olsnienie-terapia@wp.pl

    

   Czytaj więcej...

   Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej. 27-28.V. 2017

   SZKOLENIE DLA LOGOPEDÓW, PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

    

   NOWY AKTUALNY  TERMIN SZKOLENIA  

   RZESZÓW 27-28 maja 2017

   INFORMACJE I ZAPISY

   adres e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

   telefon: 600 216 982 

   Opis szkolenia

   Rozwój funkcji ruchowych i słuchowych jest bezpośrednio powiązany z rozwojem mowy. Ich zaburzenia mogą w znaczny sposób wpływać na obniżenie sprawności komunikacyjnych i językowych.
   Logorytmika jest metodą usprawniającą narząd ruchu oraz funkcje psychomotoryczne poprzez wykorzystanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Doskonali również percepcję słuchową oraz sprawności związane z ekspresją mowy. Uwrażliwia na zjawiska prozodyczne.
   Może być stosowana w formie zajęć grupowych lub indywidualnych. Jest metodą przeznaczoną głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

   Założenia i cele szkolenia
   Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat roli ćwiczeń słuchowych, wokalnych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy i w terapii logopedycznej oraz nabędą umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Zapoznają się z metodyką prowadzenia zajęć logorytmicznych w zaburzeniach różnych funkcji związanych z mową: słuchowych, ruchowych, psychoruchowych. Zdobędą umiejętność właściwego doboru muzyki służącej stymulacji rozwoju mowy oraz stosowanej w terapii jej zaburzeń. Będą mieli możliwość obserwacji nagrań pacjentów prowadzonych metodą logorytmiki.

   Treści programowe
   Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
   Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych).
   Logorytmika jako forma kinezyterapii.
   Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych.
   Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej.
   Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki.
   Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej.
   Obserwacja i omówienie nagrań pacjentów uczestniczących w zajęciach logorytmicznych.
   Literatura
   Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno – motoryczna, Warszawa 1997,Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa, 1985 i wyd. kolejne, Kilińska – Ewertowska E., Logorytmika,Lublin 1978, Kilińska – Ewertowska E., Badania nad zastosowaniem ćwiczeń muzyczno-ruchowych w terapii dzieci z zaburzeniami mowy, Gdańsk 1981, Kilińska – Ewertowska E., Ćwiczenia logorytmiczne,Gdańsk 1993, Klöppel R., Vliex S., Rytmika w wychowaniu i terapii, Warszawa, 1995, Kowalska A., Metodyka kształtowania elementów prozodycznych w wypowiedziach dzieci z upośledzeniem słuchu, Lublin, 1989, Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca: zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej, Gdańsk 2001, Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Bydgoszcz 1999, Sloboda J. A., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki., Warszawa 2002, Smoczyńska – Nachtman U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu, Warszawa 1992, Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, Warszawa 1998, Wysocka M., Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Biuletyn Logopedyczny”, 1 (13) 2004, s. 17 – 22.

   Metody dydaktyczne
   metoda warsztatowa, dyskusja, metoda podająca, metoda przypadków, pokaz, film

   Osoba prowadząca

   dr Marta Wysockadoktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmiki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy, emisją głosu oraz techniką i estetyką mówienia.

   Wymagania czas trwania szkolenia – 16 godzin

   Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą wygodnych strojów i miękkiego obuwia lub skarpet

   maksymalna liczebność grupy – 15 osób

   CENA SZKOLENIA: 380 ZŁ

   W cenę wliczona jest przerwa kawowa.
   Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.
   Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty.

   Czytaj więcej...

   Podstawy ortodoncji dla logopedów- diagnozowanie i usprawnianie mowy osób z wadą zgryzu. RZESZÓW 1-2.IV.2017

    

   ortodoncja 2017

    

   TERMIN:  1-2 kwiecień 2017

   MIEJSCE SZKOLENIA: RZESZÓW

   Liczba godzin dydaktycznych: 16

   Osoba prowadząca:

   dr hab. Lilianna Konopska- adiunkt w  Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka zaburzeń wymowy, logopedyczna ocena jakości zaburzeń wymowy u osób z wadami zgryzu. Współpracuje naukowo z Katedrą i Kliniką Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

   Cele szkolenia:

   Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką ortodontyczną i związku ortodoncji z logopedią. Szczegółowe cele sprowadzają się do:

   -ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego,

   -zaznajomienia z charakterystyką zaburzeń zgryzowo-zębowych w obrębie narządu żucia,

   -zaznajomienia z zastosowaniem ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej diagnozie,

   -zaznajomienia z logopedycznym diagnozowaniem i usprawnianiem wymowy osób z wadą zgryzu,

   - profilaktyki wad zgryzu i wad wymowy.

   Treści programowe:

   1. Wprowadzenie do ortodoncji. Podstawowe pojęcia w ortodoncji. Cele i zadania ortopedii szczękowej.
   2. Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego (okres płodowy, zgryz w okresie noworodkowym i niemowlęcym, zgryz w uzębieniu mlecznym, zgryz w okresie uzębienia mieszanego, zgryz w uzębieniu stałym).
   3. Klasy Angle’a. Nagryz pionowy i poziomy. Zwarcie centralne.
   4. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
   5.  Etiologia zaburzeń w budowie i czynności zespołu twarzowo-szczękowego.
   6. Wady zgryzu – charakterystyka zaburzeń: podłużnych (wady dotylne i doprzednie),pionowych (zgryzy otwarte i głębokie),poprzecznych (zgryzy krzyżowe i przewieszone).
   7. Nieprawidłowości zębowe – zaburzenia dotyczące położenia, budowy, wielkości, liczby i tempa rozwoju zębów.
   8. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
   9. Związek wad zgryzu i wad wymowy w literaturze przedmiotu.
   10. Wspólne uwarunkowania wad zgryzu i wad wymowy.
   11. Zniekształcenia dźwiękowej formy wypowiedzi u osób z wadami zgryzu: występowanie wady wymowy u osób z wadami zgryzu,występowanie pozanormatywnych realizacji fonemów języka polskiego,występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wadliwych realizacjach polskich  fonemów spółgłoskowych,występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wymowie osób z wadą zgryzu.
   12. Usprawnianie logopedyczne osób z wadą wymowy i wadą zgryzu.

    

   INFORMACJE I ZAPISY:

   KATARZYNA ŻURAW TEL. 600 216 982, e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

   KOSZT SZKOLENIA: 450 zł

   Czytaj więcej...

   Rozszczepy wargi i/lub podniebienia- szkolenie Rzeszów 18-19 luty 2017

   rozszczepy wargi i podniebienia 2016 zdjęcie

   Wczesna interwencja, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia

   Wymiar godzin dydaktycznych: 16

   Termin realizacji: 18-19 luty 2017 r.

   Odbiorcy:

   Logopedzi

   Cel szkolenia:

   Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności związane z wielospecjalistycznym leczeniem dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń mowy od urodzenia.

   Program:

   1. Zagadnienia wstępne: występowanie rozszczepów podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego, etiologia, patogeneza, klasyfikacja rozszczepów.

   2. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.

   3. Przedoperacyjna opieka nad dzieckiem z rozszczepem podniebienia.

   4. Ogólne standardy leczenia ortodontycznego i chirurgicznego w przypadku wady rozszczepowej.

   5. Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej.

   • Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej”.
   • Zaburzenia tempa i rytmu rozwoju mowy.

   6. Standardowy model logopedycznej diagnozy dziecka z rozszczepem od urodzenia  (według  najnowszych standardów postępowania logopedycznego).

   7. Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem.

   • Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z rozszczepem
   • Dziecko w pierwszym roku życia
   • Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym

   8. Nosowanie i co dalej?

   9. Czynniki determinujące wyniki terapii.

   10. Rola logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu zespołowym dziecka z rozszczepem, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z foniatrą.

   11. Sylwetka psychologiczna dziecka z rozszczepem i jego rodziny.

   12. Dokumentacja leczenia zespołowego.

   Prowadząca: 

   prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

   Pracownik Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakładu Ortodoncji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

    

   Zgłoszenia przyjmujemy do 20.12.2016 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

   Cena  450 zł

   Informacja i zgłoszenia:

   tel. 600 216 982

   mail: olsnienie-terapia@wp.pl

   Czytaj więcej...

   Postępowanie logopedyczne w przypadku ORM-u. Rzeszów 2016

    ORM

   Zagadnienia:

   1. Oddziaływania logopedyczne z dziećmi, których mowa opóźnia się – teoria i praktyka.
   2. Schemat postępowania z dzieckiem niemówiącym około 2 r. ż..
   3. Znaczenie sprawności grafomotorycznej – zalecenia praktyczne.
   4. Studia przypadków –wnioski dla terapii.

    

   Odbiorcy: logopedzi-niezależnie od stażu pracy w zawodzie;

   Prowadząca:

   Dr Iwona Michalak-Widera, logopeda i pedagog specjalny z  ponad dwudziestoletnim stażem, wykładowca uniwersytecki, trener emisji głosu, autorka książek, artykułów, plakatów i ulotek z obszaru logopedii.

   Czas trwania szkolenia: 9 godzin

   Termin i miejsce szkolenia: RZESZÓW- termin zostanie podany po zebraniu min. 20 osobowej grupy

   Koszt szkolenia: 350 zł

   Informacje i zapisy:

   Katarzyna Żuraw

   tel. 600 216 982

   e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

    

   Czytaj więcej...

   Metody pracy logopedycznej w praktyce

   metodyka pracy logopedycznej

   Zagadnienia:

   1. Postępowanie logopedyczne w przypadku mowy bezdźwięcznej.
   2. Faza spoczynkowa języka, połykanie, oddychanie torem nosowym – wnioski dla terapii.
   3. Wszystko o rotacyzmie.
   4. Terapia głosek szeregu szumiących i  syczących.
   5. Oddziaływanie logopedyczne w kappacyzmie i gammacyzmie.

    

   Prowadząca:

   Dr Iwona Michalak-Widera, logopeda i pedagog specjalny z  ponad dwudziestoletnim stażem, wykładowca uniwersytecki, trener emisji głosu, autorka książek, artykułów, plakatów i ulotek z obszaru logopedii.

   Czas trwania szkolenia: 9 godzin

   Termin i miejsce szkolenia: RZESZÓW- termin zostanie podany po zebraniu min 20 osobowej grupy

   Koszt szkolenia: 350 zł

   Informacje i zapisy:

   Katarzyna Żuraw

   tel. 600 216 982

   e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

   Czytaj więcej...

   Emisja głosu- Rzeszów 6-7 czerwca 2015 r.

    emisja

   Opis szkoleniaUmiejętność posługiwania się zdrowym i estetycznym głosem jest niezmiernie cenna w komunikacji językowej. Jej waga znacznie rośnie w przypadku osób, które pracują głosem i których praca stawia przed nimi duże wymagania dotyczące jakości i wytrzymałości głosu. Osoby takie są bardzo często narażone na powstawanie chorób czynnościowych narządu głosu, które w dużej mierze utrudniają lub wręcz uniemożliwiają pracę głosem.Podstawowym czynnikiem zapobiegającym powstawaniu wspomnianych schorzeń jest prawidłowa emisja głosu. Jest ona procesem o bardzo wielu uwarunkowaniach. Ich świadomość pozwala na zminimalizowanie czynników zagrażających prawidłowej czynności głosotwórczej, umożliwia też efektywną pracę nad głosem. 

   Cechą charakterystyczną szkolenia jest indywidualne  podejście do uczestników, wypracowane przez prowadzącą podczas wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami uczącymi się emisji głosu oraz w terapii osób z jego zaburzeniami.

   Założenia i cele szkolenia:

   Celem szkolenia jest indywidualna diagnoza sprawności emisyjnych uczestników oraz wyposażenie ich w podstawową wiedzę i  umiejętności dotyczące emisji głosu, w tym ukształtowanie prawidłowych nawyków związanych z: postawą, oddychaniem, fonacją i rezonansem.

   Treści programowe:

   Rola prawidłowej emisji głosu w komunikacji.Higiena głosu i zaburzenia głosu.Uwarunkowania emisji głosu.Indywidualna diagnoza czynności emisyjnych.Związek prawidłowej postawy ciała i procesu tworzenia głosu.Budowa i funkcjonowanie krtani (krtań jako narząd głosotwórczy, mechanizm powstawania głosu, funkcje krtani).Oddychanie (rodzaje torów oddechowych i błędy w oddychaniu, istota oddychania dynamicznego, mechanizm oddechu całościowego, podparcie oddechowe, warunki sprzyjające prawidłowemu oddychaniu, ćwiczenia prawidłowego oddechu mownego).Fonacja (istota fonacji, błędy fonacyjne, prawidłowe nastawienie fonacyjne, ćwiczenia fonacyjne).Rezonans (rodzaje rezonansu i jego rola w fonacji, ćwiczenia pozwalające na  uzyskanie  rezonansu i wykorzystanie go w mowie).

    

   Metody dydaktyczne: metoda wrsztatowa, dyskusja, metoda podająca, metoda przypadków, pokaz i omówienie;

    Prowadząca:

   dr Marta Wysocka - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się , emisją głosu i jego zaburzeniami, techniką i estetyką mówienia, związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy.

   Czas i miejsce szkolenia: RZESZÓW 6-7 czerwiec 2015 rok, 16 godz.

   Liczebność grupy: maksymalnie 16 osób-uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą wygodnych strojów i miękkiego obuwia.

   Koszt szkolenia: 340 zł

   Informacje i zapisy:

   Katarzyna Żuraw

   tel.600 216 982

   e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

   Czytaj więcej...

   METODA WERBOTONALNA – szkolenie II MODUŁ, jesień 2015

   szkolenie werbo-tonalna

   Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej -część II

   jesień 2015 (po zebraniu min. 10 osobowej grupy)

   koszt 500 zł

    

   Prowadząca:

   dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, certyfikowany trener metody werbo-tonalnej )

    

   Cel szkolenia:

   Zapoznanie terapeutów z elementami metody werbo-tonalnej i wykorzystaniem jej w procesie  rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami: z wadą słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, z cechami autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy itp. Warsztat przeznaczony dla logopedów, rodziców dzieci niepełnosprawnych, pedagogów specjalnych.

   Program szkolenia cz. I:

   1. Historia powstania i założenia metody werbo-tonalnej.
   2. Zabawy fonacyjne z samogłoskami.
   3. Wywołanie samogłosek.
   4. Rytm muzyczny i rytm ciała w zakresie samogłosek u małych dzieci (0 – 1 r.ż.).
   5. Rytm muzyczny i rytm ciała w zakresie samogłosek u dzieci powyżej 2 roku życia.
   6. Wykorzystanie rytmu ciała w celu wywołania spółgłosek (p, b, m, l).
   7. Wykorzystanie rytmu muzycznego w celu utrwalania spółgłosek.
   8. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonych samogłosek i niektórych spółgłosek.

    

   Czas trwania i miejsce szkolenia:

   Rzeszów I część: 23-24.08.2014, II część: jesień 2015

   15 godzin dydaktycznych

   Koszt szkolenia:

   500 zł/I część

   Zapisy i informacje:

   Katarzyna Żuraw

   tel.  600 216 982

   olsnienie-terapia@wp.pl

    

    

   Czytaj więcej...

  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl