• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • Regulamin szkoleń

   Regulamin szkoleń

   ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I PRZEBIEG SZKOLENIA
   1. Aby wziąć udział w szkoleniu należy  przesłać do organizatora dane osobowe wraz z danymi do faktury oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 100zł na konto bankowe organizatora. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, tytuł i datę szkolenia.

   2. Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie 7 dni od wysłania formularza. Zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca.

   3. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania zgłoszenia w przypadku braku zaliczki bez konieczności powiadamiania o tym fakcie osoby, która wysłała zgłoszenie.

   4. Konieczność wpłaty zaliczki dotyczy jedynie szkoleń, które mają podany koszt. W przypadku braku wysokości opłaty za szkolenie uczestnik może wpłacić zaliczkę po podaniu przez Organizatora ceny szkolenia.

   5. Ostatecznej opłaty za szkolenie, pomniejszonej o kwotę zaliczki, należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia (decyduje data wpływu pieniędzy na ww. konto). W przypadku braku pełnej wpłaty w tym terminie orgaznizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania zaliczki.

   6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia uczestnika bez podania przyczyn.

   7. Autorem planu szkolenia umieszczonego na stronie internetowej jest Wykładowca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną stronę szkolenia – wybór metod prowadzenia zajęć, czas trwania szkolenia, sposób przekazywania treści szkoleniowych, zgodność treści szkolenia z przedstawionym wcześniej planem, ewentualne modyfikacje treści szkolenia, rodzaj i sposób przekazywania materiałów szkoleniowych itp.
   Wszelkie związane z tym uwagi uczestników powinny być zgłaszane niezwłocznie Wykładowcy podczas szkolenia.

   REZYGNACJA ZE SZKOLENIA 
   8. O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy poinformować najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia drogą mailową na adres olsnienie-terapia@wp.pl lub g.kania@o2.pl. W takim przypadku  organizator zwróci całość wpłaconej kwoty przelewem na konto podane przez uczestnika. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia i nieobecność uczestnika na szkoleniu upoważnia Organizatora do egzekwowania pełnej opłaty za szkolenie.

   9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przesłanej drogą mailową najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia organizator dokona zwrotu 50% wpłaconej kwoty.

   ZMIANY TERMINÓW I ODWOŁANIE SZKOLENIA 
   10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania każdy zgłoszony uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez siebie kwoty w terminie 5 dni od poinformowania przez  organizatora o odwołaniu szkolenia.

   11. W przypadku zmiany terminu szkolenia osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa i dokonała wpłaty weźmie udział w szkoleniu w nowym terminie lub otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty w ciągu 5 dni od dnia poinformowania organizatora o swojej decyzji o braku uczestnictwa w nowym terminie.

   CENY SZKOLEŃ
   12Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat i poczęstunek w przerwach. Nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania ani wyżywienia.

   INFORMACJE O SZKOLENIACH
   13. Wszystkie informacje na temat daty, godzin i miejsca szkolenia, form i terminów płatności wysyłane są uczestnikom drogą mailową. Organizator kontaktuje się z uczestnikami szkoleń drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu.

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.)  organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a organizatorem szkoleń.

   Organizator szkoleń:

   Terapia Rehabilitacja Grzegorz Kania

   35-614 Rzeszów, ul. Św. Kingi 16/20

   nip:9222636855

  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl