• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • Posts found under: Szkolenia

   Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej. 27-28.V. 2017

   SZKOLENIE DLA LOGOPEDÓW, PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

    

   NOWY AKTUALNY  TERMIN SZKOLENIA  

   RZESZÓW 27-28 maja 2017

   INFORMACJE I ZAPISY

   adres e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

   telefon: 600 216 982 

   Opis szkolenia

   Rozwój funkcji ruchowych i słuchowych jest bezpośrednio powiązany z rozwojem mowy. Ich zaburzenia mogą w znaczny sposób wpływać na obniżenie sprawności komunikacyjnych i językowych.
   Logorytmika jest metodą usprawniającą narząd ruchu oraz funkcje psychomotoryczne poprzez wykorzystanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Doskonali również percepcję słuchową oraz sprawności związane z ekspresją mowy. Uwrażliwia na zjawiska prozodyczne.
   Może być stosowana w formie zajęć grupowych lub indywidualnych. Jest metodą przeznaczoną głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

   Założenia i cele szkolenia
   Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat roli ćwiczeń słuchowych, wokalnych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy i w terapii logopedycznej oraz nabędą umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Zapoznają się z metodyką prowadzenia zajęć logorytmicznych w zaburzeniach różnych funkcji związanych z mową: słuchowych, ruchowych, psychoruchowych. Zdobędą umiejętność właściwego doboru muzyki służącej stymulacji rozwoju mowy oraz stosowanej w terapii jej zaburzeń. Będą mieli możliwość obserwacji nagrań pacjentów prowadzonych metodą logorytmiki.

   Treści programowe
   Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
   Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych).
   Logorytmika jako forma kinezyterapii.
   Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych.
   Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej.
   Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki.
   Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej.
   Obserwacja i omówienie nagrań pacjentów uczestniczących w zajęciach logorytmicznych.
   Literatura
   Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno – motoryczna, Warszawa 1997,Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa, 1985 i wyd. kolejne, Kilińska – Ewertowska E., Logorytmika,Lublin 1978, Kilińska – Ewertowska E., Badania nad zastosowaniem ćwiczeń muzyczno-ruchowych w terapii dzieci z zaburzeniami mowy, Gdańsk 1981, Kilińska – Ewertowska E., Ćwiczenia logorytmiczne,Gdańsk 1993, Klöppel R., Vliex S., Rytmika w wychowaniu i terapii, Warszawa, 1995, Kowalska A., Metodyka kształtowania elementów prozodycznych w wypowiedziach dzieci z upośledzeniem słuchu, Lublin, 1989, Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca: zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej, Gdańsk 2001, Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Bydgoszcz 1999, Sloboda J. A., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki., Warszawa 2002, Smoczyńska – Nachtman U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu, Warszawa 1992, Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, Warszawa 1998, Wysocka M., Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Biuletyn Logopedyczny”, 1 (13) 2004, s. 17 – 22.

   Metody dydaktyczne
   metoda warsztatowa, dyskusja, metoda podająca, metoda przypadków, pokaz, film

   Osoba prowadząca

   dr Marta Wysockadoktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmiki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy, emisją głosu oraz techniką i estetyką mówienia.

   Wymagania czas trwania szkolenia – 16 godzin

   Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą wygodnych strojów i miękkiego obuwia lub skarpet

   maksymalna liczebność grupy – 15 osób

   CENA SZKOLENIA: 380 ZŁ

   W cenę wliczona jest przerwa kawowa.
   Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.
   Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty.

   Czytaj więcej...
  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl